Lelystad Ens Onderdeel van programma BBB 380 kV – lees meer ›
Lelystad Ens Onderdeel van programma BBB 380 kV – lees meer ›

Wat is de procedure?

Delen via:   

Belangrijke projecten via Rijkscoördinatieregeling

Het vergroten van de capaciteit van een 380kV-verbinding is een uitbreiding van het hoogspanningsnet en dat is op grond van de Elektriciteitswet een project van nationaal belang. Op energie-infrastructuurprojecten die van nationaal belang zijn, is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Deze regeling is bedoeld om de procedure te versnellen en te stroomlijnen. Zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming en van de mogelijkheden voor inwoners en betrokkenen om hierover hun mening te kunnen geven.

In de Rijkscoördinatieregeling worden de verschillende besluiten (vergunningen en ontheffingen) die voor een project nodig zijn tegelijkertijd en in onderling overleg genomen. Het gaat naast vergunningen en ontheffingen vaak ook om een inpassingsplan van het Rijk. Dit is een ruimtelijk besluit van het Rijk, vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Voor dit project is echter geen inpassingsplan nodig, omdat alle werkzaamheden binnen de bestaande bestemmingsplannen passen.

Minister coördineert de vergunningprocedure

Voor het project Lelystad-Ens zal de minister van Economische Zaken en Klimaat de vergunningenprocedure coördineren. De betrokken overheden, met name gemeenten, blijven verantwoordelijk voor de besluiten (zoals omgevingsvergunningen).

Alle besluiten voor het  project worden in principe tegelijkertijd in ontwerp ter inzage gelegd. De overheden nemen daarna de definitieve besluiten ook weer tegelijkertijd, rekening houdend met ontvangen adviezen en zienswijzen.

TenneT is als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de vergunningaanvragen.

Inspraak en beroep

Tijdens de ter inzage legging van de ontwerpbesluiten, is inspraak mogelijk. Dit betekent dat iedereen dan zienswijzen kan geven over alle ontwerpbesluiten. De inspraak duurt zes weken.

Na de inspraakprocedure worden de definitieve besluiten vastgesteld. Tegen deze definitieve besluiten kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook beroep aantekenen vindt plaats gedurende zes weken.

Via deze website wordt met nieuwsberichten aangegeven waar en wanneer inspraak mogelijk is.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.